Regulamin sklepu internetowego firmy ICIS Sp. z O.O.

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej, firmy ICIS Sp. z O.O., oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki firmy ICIS Sp. z O.O. i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Strona internetowa firmy ICIS Sp. z O.O. dostępna pod adresem https://sklep.inter-comp.net.pl , prowadzona jest przez firmę
ICIS Sp. z O.O, ul. Sikorskiego 55, 35-304 Rzeszów. Numer NIP: 8133682646, REGON: 181062839, KRS: 0000492805 (zwanym dalej: ICIS Sp. z O.O. lub Sprzedawca).

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
1. ICIS Sp. z O.O. prowadzi sprzedaż towarów z zakresu sprzętu komputerowego, podzespołów komputerowych poprzez stronę internetową pod adresem https://sklep.inter-comp.net.pl/ oraz w stacjonarnym punkcie sprzedaży. Strona
https://sklep.inter-comp.net.pl/ umożliwia składanie zamówień na towar wyszczególniony na tej stronie.

KUPUJĄCY
2.
Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: Kupujący lub Klient).

PRODUKTY
3. Towary oferowane na stronie
https://sklep.inter-comp.net.pl/ są używane lub nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

CENY
4. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej https://sklep.inter-comp.net.pl/ są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW
5.1. Na wszystkie zamówione towary na stronie internetowej https://sklep.inter-comp.net.pl/l wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68 poz. 360), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

5.2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2012 poz. 1528 ), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w korespondencji z mailowej ze Sprzedawcą. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru).

ZAMÓWIENIA
6.
Zamówienie na stronie internetowej
https://sklep.inter-comp.net.pl/ można złożyć w następujący sposób:
a) za pomocą strony internetowej
https://sklep.inter-comp.net.pl/ wybierając interesujący nas produkt, następnie wypełniając odpowiedni formularz (firma ICIS Sp. z O.O. nie prowadzi na swojej stronie systemu który pokazuje dostępność danego produktu oraz w przypadku dostępności nie pokazuje dokładnego stanu ilościowego, który jest dostępny na magazynie – w związku z tym ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA NA STRONIE INTERNETOWEJ https://sklep.inter-comp.net.pl/ NIE OZNACZA NATYCHMIASTOWEGO ZAWARCIA UMOWY, KLIENT WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ ZAMÓWIENIA SKŁADA JEDYNIE OFERTĘ KUPNA OKREŚLONEGO TOWARU. MOMENTEM ZAWARCIA UMOWY KUPNA -SPRZEDAŻY MIĘDZY SPRZEDAWCĄ A KUPUJĄCYM JEST MOMENT W KTÓRYM POTWIERDZAMY DOSTĘPNOŚĆ DANEGO PRZEDMIOTU TELEFONICZNIE, PO DOKONANIU WYBORU OFERTY PRZEZ KLIENTA.
b) pocztą elektroniczną wysłaną pod adres: biuro@inter-comp.net.pl. Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów, Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego produktu w magazynie o czym informuje składającego zamówienie. Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia danego zamówienia.

MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
7.
W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji w procesie zamówienia, zgodnie z regulacjami wskazanymi w pkt 6 Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy firmą
ICIS Sp. z O.O. a Klientem.

WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM
8.
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że aby móc korzystać ze strony internetowej https://sklep.inter-comp.net.pl/ komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym oraz dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera) umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta na naszej stronie internetowej jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane. Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
9. Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez handlowca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Standardowo czas ten wynosi od 2 do 14 dni roboczych. W razie braku możliwości realizacji zamówienia w zakreślonym terminie Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta proponując nowy termin realizacji. Do Klienta należy wybór m.in. akceptacja nowego terminu lub odstąpienie od umowy.

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)
10.
Przy założeniu, że momentem dokonania dostawy jest wydanie towaru Klientowi:
a) Miejsce spełnienia świadczenia – jest to każdorazowo siedziba sprzedającego.
b) Możliwy jest odbiór osobisty towaru przez kupującego w siedzibie sprzedawcy. Na wniosek kupującego towar może zostać przesłany w sposób i miejsce wskazane przez kupującego.
c) Przeniesienie dysponowania towarem, jako właściciel na kupującego następuje z momentem odbioru towaru od przewoźnika, trudniącemu się przewozem tego rodzaju.
d) Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki).

PŁATNOŚCI
11.
Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia (przelew na rachunek bankowy, za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub gotówką przy odbiorze osobistym. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA
12. Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem strony internetowej https://sklep.inter-comp.net.pl/, niezależnie od formy dostawy lub odbioru towaru, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia klienta. Od momentu złożenia oświadczenia Klient ma 14 dni na dostarczenie do Sprzedawcy zwracanego towaru.

13. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i dostarczyć do firmy
ICIS Sp.z O.O.

14. Zwrot uiszczonej przez klienta ceny towaru wraz z kosztami wysyłki zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
b) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ I PROCEDURY REKLAMACYJNE
16.
Towary oferowane na stronie internetowej https://sklep.inter-comp.net.pl/ są objęte gwarancją firmy
ICIS Sp.z O.O., okres gwarancji oznaczony jest przy opisie danego towaru.

17. Niezależnie od gwarancji, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Klienta będącego konsumentem, wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).

18. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

19. W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą)
a) sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową,
b) sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru,
c) kupujący traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy,

20. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać za pomocą firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub dostarczyć do firmy
ICIS Sp.z O.O.

21. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji kupującego dotyczącej niezgodności towaru z umową, Sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego, itp.) - w takim przypadku Sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru . W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

22. Gwarancja lub rękojmia nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.

23. W przypadku gdy stroną kupującą nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
24.
Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów. Dokonując zamówienia Klient może wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń). Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

25. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma
ICIS Sp. z O.O.. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

OPISY PRODUKTÓW
26.
Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność firmy ICIS Sp.z O.O., zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z bazy danych firmy
ICIS Sp.z O.O..

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
27.
Informacje znajdujące się na stronach internetowych
https://sklep.inter-comp.net.pl/ nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).